Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Meirdam Sport BV

Overeenkomst

 1. Alle leden sluiten met Meirdam Sport BV een overeenkomst. De contractuele bepalingen die deel uitmaken van de overeenkomst worden omschreven in de hierna beschreven algemene voorwaarden. U wordt lid van Meirdam Sport BV zodra u enige betaling met betrekking tot een type lidmaatschap hebt verricht.
 2. Bij eerste inschrijving dient men zich eerst aan de balie aan te bieden met zijn/haar identiteitskaart. Bij registratie via de webshop, dient men eerst zijn persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum en e-mailadres.
 3. Veranderingen omtrent de persoonlijke gegevens dient u door te geven aan het onthaal van de club of via e-mail.
 4. Een lid van Meirdam Sport BV dient te allen tijde de gebruikelijke huisregels te respecteren. Bij gebrek hieraan kan de club overgaan tot tijdelijke of definitieve schorsing van het lidmaatschap zonder enige compensatie. De huisregels zijn informatief en opvraagbaar in elke club en worden gedeeltelijk of geheel uitgehangen in de club.

Toegang (QR) en trainen (TGS-key)

 1. Toegang tot de sportruimtes gebeurt via tourniquets met QR-scan (opvraagbaar via de leden-app met je mobiele telefoon). Deze QR is persoonlijk en kan maar 1 keer worden gebruikt (per bezoek dient een nieuwe QR te worden aangemaakt, dit gebeurt automatisch door de app). Actief gebruik van de toegangscontrole (dwz de scanprocedure aan de tourniquets respecteren) is een essentieel onderdeel van de huisregels.
 2. De TGS-key is een persoonlijke trainingssleutel die jouw programma verbindt met de aanwezige fitnessapparaten (indien van toepassing). Deze sleutel zit inbegrepen in het opstartpakket (intake fitness afpsraak – zie prijslijst). Bij verlies en/of diefstal worden de aanmaakkosten voor een nieuwe sleutel (€20) aan het lid doorgerekend.

Lidmaatschappen en tarieven

 1. Een periodisch lidmaatschap geeft het lid de mogelijkheid onbeperkt te sporten gedurende de door hem/haar gekozen duurtijd (zie prijslijst). Een lidmaatschap van bepaalde duur wordt na afloop van de periode niet automatisch verlengd, het lidmaatschap van onbepaalde duur wordt na de eerste verplichte eerste periode (zie prijslijst) maandelijks verlengd tegen het geldend maandtarief zolang het lid de opzeg niet heeft betekend (procedure opzeg zie verder).
 2. Een beurtenkaart is een variante op het lidmaatschap. Het geeft het lid de mogelijkheid om, binnen de looptijd van de kaart (zie prijslijst), met het gekozen aantal beurten (= sportsessies) te komen sporten.
 3. Specificatie van de inhoud van het tarief:
  1. (Maandelijks) Lidgeld voor gebruik sportinfrastructuur
  2. Gebruik kleedkamer/douches/sauna
 • Begeleidingstraject op basis van het persoonlijk beweegplan
 1. Alle geplande groepslessen (zie site voor de roosters)
 1. Studenten (tot maximale leeftijd 26 jaar) verkrijgen bij voorlegging van een geldige studentenkaart de specifieke studentenkorting op de lidmaatschappen en de bezoekenkaart. Meirdam Sport BV mag te allen tijde de studentenkaart opvragen voor verificatie en zal bij niet geldigheid ervan het tarief aanpassen naar het normaal tarief.
 2. Geldende overeenkomsten mbt tariefaanpassingen dienen als uitzonderlijk te worden beschouwd. Lidmaatschappen aan aangepaste tarieven in dit verband zijn niet cumuleerbaar met acties en/of voordelen die Meirdam Sport BV publiek maakt.
 3. Instapkosten (zie prijslijst) worden ingedeeld in
  1. Intake fitness op afspraak (opstart) + toebehoren
  2. Administratieve bijdrage

Instapkosten zijn eenmalig te betalen bij inschrijving, doch door het specifiek karakter van deze kosten vervalt de betaling ervan indien er twee jaar (of langer) geen actief lidmaatschap tegenover staat.

Credits

 1. De credits-kaart geeft het lid de mogelijkheid om binnen de looptijd van de kaart (zie prijslijst) een Racketsport-terrein te boeken en te gebruiken. Credits is een oplaadsysteem waartegenover een hoeveelheid credits staan die, binnen de uur-tariefregeling, worden afgetrokken bij reservatie/registratie.
 2. Specificatie van de inhoud van het tarief:
  1. Lidgeld voor gebruik sportinfrastructuur
  2. Gebruik kleedkamer/douches/sauna
 • Racketsport

 

Betalingswijze

 1. Alle lidmaatschappen, beurtenkaarten en credits-kaarten zijn contant betaalbaar (cash, bancontact, sport & cultuurcheques of bancontact online via webshop).
 2. Het lidmaatschap van bepaalde duur is maandelijks betaalbaar via domiciliëring (SEPA). Het maandelijks tarief van het lidmaatschap van onbepaalde duur is steeds te betalen via domiciliëring (SEPA).
 3. Betalingen via domiciliëring worden maandelijks aangeboden, dit tussen de 1e en de 5e van iedere maand (tijdsspil). De betaling heeft betrekking op de openstaande post van het lopend maandelijks lidmaatschapsbedrag waarvan de begindatum zich in die maand bevindt.
 4. Indien de domiciliëring niet heeft kunnen plaatsvinden (onuitvoerbaar-herroepen-onbetaald) dient het lid het opstaand saldo te voldoen aan de balie van de club, via het ledenportaal (zie site) of via de Meirdam-app . Bij het nalaten van de betaling blijven de openstaande bedragen opeisbaar c.f. het gekozen lidmaatschap. Vanaf een 3e maand openstaand saldo zal Meirdam Sport BV de aanmaningsprocedure opstarten. Kosten die gepaard gaan met deze aanmaning zijn voor rekening van het lid, alsook 10% verwijlintrest op het verschuldigd bedrag.
 5. Opzegging en tijdelijke opschorting
  1. Een lidmaatschap van bepaalde duur kan niet worden opgezegd. Dit type lidmaatschap (vooruitbetaald of maandelijks betalend) eindigt op vervaldag cf. de gekozen duurtijd (zie prijslijst).
  2. Het lidmaatschap van onbepaalde duur kan worden opgezegd mits inachtneming van 1 maand opzegtermijn volgend op de maand waarin de opzeg werd gegeven aan de club (via ingevuld opzegformulier in de club of via mail). De opzeg kan pas worden gegeven wanneer de maandelijks betaalbare lidmaatschapsbedragen van toepassing zijn (zie prijslijst voor meer info).
  3. Tijdelijke opschorting van het lidmaatschap is mogelijk op vertoon van een geldig doktersattest (minimaal twee weken), of in het geval van een toekomstig tijdelijk verblijf in het buitenland (minimaal 2 weken – maximaal 2 maand). Bij een lidmaatschap van bepaalde duur wordt na vervaldag een lidmaatschap ingesteld met een duurtijd gelijk aan de gevraagde op te schorten periode. Bij het lidmaatschap van onbepaalde duur wordt het te betalen bedrag van de eerste nog openstaande periode geprorateerd met de aangevraagde periode.
  4. Een aanvraag voor een (tijdelijke) opschorting van het lidmaatschap met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
 6. Beperkte verantwoordelijkheden
  1. Elk lid is persoonlijk verantwoordelijk voor individuele ongevallen die niet te wijten zijn aan infrastructurele tekortkomingen bij Meirdam Sport BV
  2. Noch Meirdam Sport BV, noch haar medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club. Meirdam stelt lockers ter beschikking waarin waardevolle voorwerpen en kledij kunnen worden opgeborgen.
 7. Persoonsgegevens

Meirdam gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden overgemaakt tenzij uw persoonlijke toestemming.

 1. Bij vragen over uw lidmaatschap kan u zich steeds wenden bij het onthaal van de club tijdens de openingsuren.
 2. Meirdam behoudt zich het recht de openingsuren, uurroosters, lesgevers en huisregels te veranderen. Meirdam Sport BV is niet verplicht tot enige compensatie in geval van mogelijke annulatie van één of meerdere groepslessen of andere vormen van dienstverlening.
 3. Op deze overeenkomst is het Belgisch Recht van toepassing. Bij betwisting zijn de rechtbanken van Dendermonde bevoegd. Ondertekening van de overeenkomst impliceert de kennis en het naleven van de algemene voorwaarden en het volledige huishoudelijk reglement.